DELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000944298
Numer REGON: 242815252
Numer NIP: 4980261673
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/29092/21/349]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242815252 NIP 49802616732022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina CZELADŹ miejscowość CZELADŹ2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość CZELADŹ ulica UL. WIOSENNA nr domu 29 kod pocztowy 41-253 poczta CZELADŹ kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ I W BĘDZINIE2022-01-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2022-01-03 do dziś
3. Adresmiejscowość BĘDZIN ulica UL. IGNACEGO KRASICKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
21. Firma oddziałuDELTAOILS - PLUS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ II W NOWYCH BUDKOWICACH2022-01-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina MURÓW miejscowość NOWE BUDKOWICE2022-01-03 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWE BUDKOWICE ulica UL. DWORCOWA nr domu 10A kod pocztowy 46-030 poczta NOWE BUDKOWICE kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2021 ROKU, NOTARIUSZ MAŁGORZATA CZERNECKA-DĄSAL W KANCELARII NOTARIALNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (41-706) PRZY ULICY KŁODNICKIEJ 97, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7034/2021.2022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-01-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale14.10.2021 R., SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI DELTAOILS - PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZELADZI W PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI DELTAOILS - PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 14.10.2021 ROKU, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NUMER 7034/2021 SPORZĄDZONYM PRZEZ MAŁGORZATĘ CZERNECKĄ-DĄSAL W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDELTAOILS - PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000405889 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON2428152522022-01-03 do dziś
6. Numer NIP49802616732022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONIKIEWSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaANNA EDYTA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4610081,44 ZŁ2022-01-03 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty1000002022-01-03 do dziś
3. TbdNIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyA2022-01-03 do dziś
2. Nie dotyczy1000002022-01-03 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-03 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2022-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONIKIEWSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaANNA EDYTA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-01-03 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-01-03 do dziś
333 17 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2022-01-03 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-03 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-03 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-01-03 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-01-03 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-01-03 do dziś
945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów