KZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000944245
Numer REGON: 385580855
Numer NIP: 5213890428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[RDF/458090/22/331]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.2021, NOTARIUSZ MACIEJ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, UL. PUŁAWSKA NR 45 LOK. 48, REP. A NR 10996/20212022-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale29.11.2021, PRZEKSZTAŁCENIE MEDIA ENTERTAINMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000829051) W KZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ O PRZEKSZTAŁCENIU - AKT NOTARIALNY REP. A NR 10996/2021 Z DNIA 29.11.2021 ROKU, NOTARIUSZ MACIEJ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ NR 45 LOK. 48.2022-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMEDIA ENTERTAINMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-10 do dziś
3. Numer w rejestrze0000829051 2022-01-10 do dziś
5. Numer REGON3855808552022-01-10 do dziś
6. Numer NIP52138904282022-01-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓRSKI2022-01-10 do dziś
2. ImionaKAMIL2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ2022-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓRSKA2022-01-10 do dziś
2. ImionaBOŻENA MAŁGORZATA2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ2022-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓRSKA2022-01-10 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ2022-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDIA ENTERTAINMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839106272022-01-10 do dziś
4. Numer KRS0000795441 2022-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2022-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓRSKI2022-01-10 do dziś
2. ImionaKAMIL2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓRSKA2022-01-10 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2022 okres OD 18.07.2019 DO 31.12.20192022-09-29 do dziś
2data złożenia 16.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.07.2019 DO 31.12.20192022-09-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.07.2019 DO 31.12.20192022-09-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów