BRINGMORE ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-28 godz. 14:27:54
Numer KRS: 0000943892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/31401/21/902]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBRINGMORE ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 9A kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2021R.REP. A NR 5696/2021, NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ NR 10;2022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale15.11.2021R. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY WŁODZIMIERZA RAJCZYKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: RAJCZYK WŁODZIMIERZ BRINGMORE ADVERTISING Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY PRZEKSZTAŁCANEGO WŁODZIMIERZA RAJCZYKA O PRZEKSZTAŁCENIU - AKT NOTARIALNY, REP. A NR 5696/2021 Z DNIA 15.11.2021 ROKU, NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ NR 10;2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJCZYK2022-01-03 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ LECH2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJCZYK2022-01-03 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ LECH2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKAR2022-01-03 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU- DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPCZYCKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU- DS.STRATEGICZNYCH2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2022-01-03 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-01-03 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-01-03 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2022-01-03 do dziś
559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2022-01-03 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2022-01-03 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2022-01-03 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2022-01-03 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów