GRUPA WDB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000943786
Numer REGON: 368381959
Numer NIP: 6751617572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-12-31
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/37028/21/373]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3683819592021-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WDB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. FELIKSA WROBELA nr domu 4A kod pocztowy 30-798 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123-12-2021, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. MOGILSKA 15B/3, 31-542 KRAKÓW, REP. A NR 6653/20212021-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.12.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ WDB SPÓŁKA CYWILNA MARCIN SZWAJOREK (PESEL: 78121601617, NIP: 7642076155) , PATRYK KLUSKA (PESEL: 90080809493, NIP: 7343361014) NA MOCY UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 23 GRUDNIA 2021 ROKU ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA CHRUSZCZYKA REP. A NR 6653/20212021-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaWDB SPÓŁKA CYWILNA MARCIN SZWAJOREK, PATRYK KLUSKA,2021-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2021-12-31 do dziś
5. Numer REGON3683819592021-12-31 do dziś
6. Numer NIP67516175722021-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUSKA2021-12-31 do dziś
2. ImionaPATRYK KRYSTIAN2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAJOREK2021-12-31 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTOSZ2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUSKA2021-12-31 do dziś
2. ImionaPATRYK KRYSTIAN2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAJOREK2021-12-31 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTOSZ2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-12-31 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-31 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-12-31 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2021-12-31 do dziś
525 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2021-12-31 do dziś
625 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2021-12-31 do dziś
725 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2021-12-31 do dziś
825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-31 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów