INTELLISEQ SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000943744
Numer REGON: 123158705
Numer NIP: 6772383205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-12-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/36065/22/386]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1231587052021-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLISEQ SPÓŁKA AKCYJNA2021-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STANISŁAWA KONARSKIEGO nr domu 42 nr lokalu 13 kod pocztowy 30-046 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.10.2021 NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GWIAŹDZISTEJ 66/13.B.01 REPERTORIUM A NR 11695/20212021-12-31 do dziś
204.10.2022, NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GWIAŹDZISTEJ 66/13.B.01 REPERTORIUM A NR 9355/2022, ZMIENIONO: § 6, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 25, § 26, § 27, § 28 STATUTU ORAZ DODANO § 29 STATUTU.2022-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2021-12-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale07.10.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI INTELLISEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W TRYBIE ART.551-570 I 577-580 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. , 07.10.2021, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI, KTÓRA ZOSTAŁA OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 11695/2021.2021-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTELLISEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000524323 2021-12-31 do dziś
5. Numer REGON1231587052021-12-31 do dziś
6. Numer NIP67723832052021-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1827409,00 ZŁ2022-12-30 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego450000,00 ZŁ2022-12-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji36548182022-12-30 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,50 ZŁ2021-12-31 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1827409,00 ZŁ2022-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-12-31 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii25004402021-12-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-12-31 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2022-12-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii466722022-12-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-12-30 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2022-12-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2940932022-12-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane294093; UPRZYWILEJOWANIE AKCJI DOTYCZY UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, TJ. AKCJE SERII C PRZY PODZIALE MAJĄTKU SĄ SPŁACANE ZGODNIE Z NOWYM BRZMIENIEM PARAGRAFU 27 UST. 1 STATUTU (MAJĄC NA UWADZE ZMIANY PRZYJĘTE UCHWAŁĄ NR 07/10/2022 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INTELLISEQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU, A NASTĘPNIE SPŁACANE SĄ AKCJE ZWYKŁE. NADWYŻKA MAJĄTKU ZOSTANIE PODZIELONA NA OGÓLNYCH ZASADACH MIĘDZY WSZYSTKIE AKCJE (ART. 474 § 3 KSH)2022-12-30 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2022-12-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8136132022-12-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane813613; UPRZYWILEJOWANIE AKCJI DOTYCZY UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, TJ. AKCJE SERII D PRZY PODZIALE MAJĄTKU SĄ SPŁACANE ZGODNIE Z NOWYM BRZMIENIEM PARAGRAFU 27 UST. 1 STATUTU (MAJĄC NA UWADZE ZMIANY PRZYJĘTE UCHWAŁĄ NR 07/10/2022 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INTELLISEQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU, A NASTĘPNIE SPŁACANE SĄ AKCJE ZWYKŁE. NADWYŻKA MAJĄTKU ZOSTANIE PODZIELONA NA OGÓLNYCH ZASADACH MIĘDZY WSZYSTKIE AKCJE (ART. 474 § 3 KSH)2022-12-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; B. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, W PRZYPADKU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO W SYTUACJI O KTÓREJ MOWA W § 21 UST. 2 STATUTU SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z CZEGO JEDNYM Z NICH BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU POWOŁANY ZGODNIE Z § 21 UST. 2 STATUTU (DYREKTOR FINANSOWY).2022-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKLARCZYK SMOLANA2022-03-07 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOROSTYŃSKI2021-12-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2021-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOTA2021-12-31 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2021-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSUROWIEC2022-12-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-30 do dziś
21. NazwiskoGOŁDA2022-12-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2022-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-30 do dziś
31. NazwiskoKŁÓSEK2022-12-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2022-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-30 do dziś
41. NazwiskoHERBERHOLZ2022-12-30 do dziś
2. ImionaDOMINIK2022-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-30 do dziś
51. NazwiskoSTAROWICZ BUBAK2021-12-31 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2021-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-12-31 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-12-31 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-12-31 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-12-31 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-12-31 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-12-31 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-12-31 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-31 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 30.12.20212022-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 30.12.20212022-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 30.12.20212022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów