DERENGOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DAWNIEJ DERENGOWSCY SP.C. MARIUSZ DERENGOWSKI, ANNA DERENGOWSKA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000943685
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/28227/21/238]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 410335252 NIP 69716493092022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDERENGOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DAWNIEJ DERENGOWSCY SP.C. MARIUSZ DERENGOWSKI, ANNA DERENGOWSKA2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZNO gmina LESZNO miejscowość LESZNO2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica UL. NA SKARPIE nr domu 4 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.12.2021 R., REP. A NR 24757/2021, NOTARIUSZ KAROL GOŹDZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE.2022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale07.12.2021R., SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ, DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ DERENGOWSCY SP.C. MARIUSZ DERENGOWSKI, ANNA DERENGOWSKA, NR NIP 6971649309, KTÓREJ WSPÓLNIKAMI BYLI PRZEDSIĘBIORCY: ANNA DERENGOWSKA (NR NIP 6971976439) ORAZ MARIUSZ DERENGOWSKI (NR NIP 6971003553). UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘLI WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 7.12.2021 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA KAROLA GOŹDZIEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REPERTORIUM A NR 24757/20212022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDERENGOWSCY SP.C. MARIUSZ DERENGOWSKI, ANNA DERENGOWSKA,2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON4103352522022-01-03 do dziś
6. Numer NIP69716493092022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERENGOWSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaANNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERENGOWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERENGOWSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaANNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERENGOWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2022-01-03 do dziś
201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2022-01-03 do dziś
338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2022-01-03 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2022-01-03 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-01-03 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-01-03 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-01-03 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2022-01-03 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów