ADDITIV CENTER SETCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000943611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/14082/21/666]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADDITIV CENTER SETCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-01-03 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 65A kod pocztowy 85-825 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu123-12-2021, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ RAFAŁ BARABASZ S.C. W BYDGOSZCZY (85-052) PRZY UL. A. CIESZKOWSKIEGO 17/2, REPERTORIUM A 15267/20212022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.12.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ ADDITIV CENTER SETCKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ ADDITIV CENTER SETCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 23-12-20212022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaADDITIV CENTER SETCKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000876715 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON3401360642022-01-03 do dziś
6. Numer NIP96712352262022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSETCKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROMAN2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji50002022-01-03 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego5000000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002022-01-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSETCKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROMAN2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2022-01-03 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2022-01-03 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-01-03 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-01-03 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-01-03 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-01-03 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów