DALAM - IRCHEM A. MOFINA, R. CHMIELARZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000943564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1098/22/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDALAM - IRCHEM A. MOFINA, R. CHMIELARZ SPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. WOJCIECHA KORFANTEGO nr domu 21 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.10.2021 R., REP. A NR 6627/2021, NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO NR 15, LOK. 14-152022-01-03 do dziś
203.01.2022 R. ZMIENIONO §2, §6, §9 PKT 2 ORAZ § 152022-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale04.10.2021, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW DALAM - IRCHEM SP. Z O. O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 04.10.2021 ROKU NA PODSTAWIE ART. 556 PKT 2 W ZW. Z ART. 562-563 ORAZ ART. 581 K.S.H NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI DALAM - IRCHEM SP. Z O. O. SP. K. W SPÓŁKĘ JAWNĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ DALAM - IRCHEM A. MOFINA, R. CHMIELARZ SPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDALAM - IRCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000551504 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON3611475742022-01-03 do dziś
6. Numer NIP57328540982022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOFINA2022-01-03 do dziś
2. ImionaADAM2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELARZ2022-01-03 do dziś
2. ImionaROBERT2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOFINA2022-01-03 do dziś
2. ImionaADAM2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELARZ2022-01-03 do dziś
2. ImionaROBERT2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2022-01-03 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2022-03-18 do dziś
309 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2022-01-03 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2022-01-03 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-03 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-01-03 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-01-03 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-01-03 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów