INTRASERVIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000943493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22168/21/396]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 321178867 NIP 95523297602022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTRASERVIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość GOLENIÓW2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLENIÓW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 10B kod pocztowy 72-100 poczta GOLENIÓW kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07-12-2021 R., REP. A NR 4120/2021, NOTARIUSZ ROBERT MARZEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ INTRASERVIS JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -INTRASERVIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA), DOKONANE W TRYBIE ART. 551 § 1 ORAZ ART. 563 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1/12/2021 INTRASERVIS JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 07 GRUDNIA 2021 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 4120/2021, NOTARIUSZ ROBERT MARZEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTRASERVIS JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000407249 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON3211788672022-01-03 do dziś
6. Numer NIP95523297602022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIEC2022-01-03 do dziś
2. ImionaBOŻENA ELŻBIETA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały680 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 340.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAC2022-01-03 do dziś
2. ImionaJUDYTA ANNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WRATOŚCI 150.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OGRANICZENIEM DO KWOTY 50.000,00 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAC2022-01-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARUGA2022-01-03 do dziś
2. ImionaROKSANA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLKIEWICZ2022-01-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2022-01-03 do dziś
210 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2022-01-03 do dziś
316 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2022-01-03 do dziś
417 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2022-01-03 do dziś
525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2022-01-03 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-01-03 do dziś
749 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2022-01-03 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2022-01-03 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów