BONSAI SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000943150
Numer REGON: 520885310
Numer NIP: 9492252490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-04
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/9309/21/556]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONSAI SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2022-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. CHŁODNA nr domu 4 nr lokalu 6 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2022-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBONSAI SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RADOMSKU2022-01-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2022-01-04 do dziś
3. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica UL. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2022-01-04 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.12.2021 R.2022-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNOP2022-01-04 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2022-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.980,00 ZŁ2022-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRÓŻDŻ2022-01-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ WALDEMAR2022-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.980,00 ZŁ2022-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZCZYK2022-01-04 do dziś
2. ImionaJAKUB2022-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.040,00 PLN2022-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2022-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNOP2022-01-04 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2022-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRÓŻDŻ2022-01-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ WALDEMAR2022-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZCZYK2022-01-04 do dziś
2. ImionaJAKUB2022-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2022-01-04 do dziś
210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2022-01-04 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-01-04 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2022-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów