CT 2 WIŚNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2023-02-06 godz. 14:46:49
Numer KRS: 0000942988
Numer REGON: 520971110
Numer NIP: 5291838695
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-10-07
Sygnatura akt[RDF/438052/22/830]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT 2 WIŚNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-01-10 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-10 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina MILANÓWEK miejscowość MILANÓWEK2022-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość MILANÓWEK ulica UL. CICHA nr domu 27 nr lokalu A kod pocztowy 05-822 poczta MILANÓWEK kraj POLSKA 2022-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu113 GRUDNIA 2021 ROKU, AKT NOTARIALNY O REP. A NR 19538/2021, NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MAKOWSKI, ŁUKASZ WILK, ROBERT WRÓBLEWSKI NOTARIUSZE S.C., UL. SIENNA 86 LOK.1, 00-815 WARSZAWA2022-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2022-01-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ZBIGNIEW2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-10 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2022-01-10 do dziś
2. ImionaANNA DAGMARA2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-10 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002022-01-10 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-01-10 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2022-01-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002022-01-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI OBEJMUJE DOKONYWANIE W JEJ IMIENIU WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2022-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2022-01-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ZBIGNIEW2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2022-01-10 do dziś
2. ImionaANNA DAGMARA2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-10 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-01-10 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-01-10 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-01-10 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2022-01-10 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-01-10 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-01-10 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2022-01-10 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2022 okres OD 10.01.2022 DO 31.01.20222022-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.01.2022 DO 31.01.20222022-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów