FORTADOR K.A. TRACZYŃSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000942768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/63747/21/58]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFORTADOR K.A. TRACZYŃSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-01-03 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość SĘKOCIN STARY2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SĘKOCIN STARY ulica UL. AL. KRAKOWSKA nr domu 108 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu116-12-2021 R., NOTARIUSZ MARIUSZ HANKE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9318/20212022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale16.12.2021, 16.12.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ NASTĄPIŁO, PRZY ZASTOSOWANIU UPROSZCZONEJ PROCEDURY PRZEKSZTAŁCENIA PRZEWIDZIANEJ W ART. 581 KSH ORAZ ART. 551 § 1 KSH, NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY NR 1/12/2021 WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI FORTADOR K.A.TRACZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W SĘKOCINIE STARYM ZAREJESTROWANEJ POD NUMEREM KRS: 0000405994, ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO ZA REP. A NR 9318/2021 Z DNIA 16.12.2021 R. PRZEZ MARIUSZA HANKE - NOTARIUSZA W WARSZAWIE.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFORTADOR K.A.TRACZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000405994 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON1459463772022-01-03 do dziś
6. Numer NIP52229934642022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRACZYŃSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EUGENIUSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRACZYŃSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1000002022-01-03 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002022-01-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRACZYŃSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EUGENIUSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRACZYŃSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2022-01-03 do dziś
228 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-03 do dziś
346 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2022-01-03 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2022-01-03 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-03 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-01-03 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-01-03 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2022-01-03 do dziś
981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów