LA SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000942708
Numer REGON: 520823710
Numer NIP: 8971900064
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531952/23/118]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KUŹNICZA nr domu 10 kod pocztowy 50-138 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2021R., NOTARIUSZ EWELINA SUCHARSKA - KROM Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. SŁOWICZA NR 6 , REP A 2086/20212021-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2021-12-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 120.000 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2021-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁOSZYN2021-12-29 do dziś
2. ImionaSZYMON JÓZEF2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 80.000 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2021-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2021-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE: 1) PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NIEZALEŻNIE OD WYSOKOŚCI ROZPORZĄDZANEGO PRAWA LUB ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA, 2) WICEPREZESOWI ZARZĄDU: A) SAMODZIELNIE W SPRAWACH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) ŁĄCZNIE RAZEM Z PREZESEM ZARZĄDU W SPRAWACH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).2021-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2021-12-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁOSZYN2021-12-29 do dziś
2. ImionaSZYMON JÓZEF2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 A DZIAŁALNOŚĆ POKOJÓW ZAGADEK, DOMÓW STRACHU, MIEJSC DO TAŃCZENIA I W ZAKRESIE INNYCH FORM ROZRYWKI LUB REKREACJI ORGANIZOWANYCH W POMIESZCZENIACH LUB W INNYCH MIEJSCACH O ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENI2021-12-29 do dziś
293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2021-12-29 do dziś
393 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2021-12-29 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-12-29 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2021-12-29 do dziś
693 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2021-12-29 do dziś
796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-12-29 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-12-29 do dziś
956 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2023 okres OD 29.12.2021 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.12.2021 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów