BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000942236
Numer REGON: 012220583
Numer NIP: 1180741884
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/61298/21/417]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0122205832022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość SŁUPNO2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPNO ulica UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA nr domu 4 kod pocztowy 05-250 poczta SŁUPNO kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki13-12-2021 R., PAWEŁ SAWICKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ PRZY UL. ŁUCKIEJ 20/23, REPERTORIUM A NR 17285/20212022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale03.12.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W SŁUPNIE (KRS: 0000573068) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W SŁUPNIE Z DNIA 3-12-2021 R. (AKT NOTARIALNY Z DNIA 3-12-2021 R., REPERTORIUM A NR 17285/2021, SPORZĄDZONY PRZEZ PAWŁA SAWICKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. ŁUCKIEJ 20/23).2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000573068 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON0122205832022-01-03 do dziś
6. Numer NIP11807418842022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABENTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660002902022-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000650636 2022-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50500,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZYŃSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZYŃSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2022-01-03 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-03 do dziś
320 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2022-01-03 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-01-03 do dziś
582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2022-01-03 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2022-01-03 do dziś
746 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2022-01-03 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2022-01-03 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów