HIGHWAY MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000942131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-12-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/60292/21/940]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3655962632021-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHWAY MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA NARUSZEWICZA nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-627 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2021 R., REP A NR 14246/2021, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM KAROLINĄ KUŹNIAR W WARSZAWIE PRZY ULICY KASPROWICZA NR 68 LOK. 852021-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-12-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale09.12.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE ART. 551, 562 ORAZ 563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI MEDIA OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HIGHWAY MEDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ HIGHWAY MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ W SPRAWIE ZGODY NA BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, PODJĘTEJ W DNIU 9 GRUDNIA 2021 ROKU ORAZ ZAPROTOKOŁOWANEJ W AKCIE NOTARIALNYM REP A NR 14246/2021 PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM SOLANOWSKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM KAROLINĄ KUŹNIAR W WARSZAWIE PRZY UL. KASPROWICZA NR 68 LOK. 852021-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMEDIA OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HIGHWAY MEDIA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-12-27 do dziś
3. Numer w rejestrze0000700257 2021-12-27 do dziś
5. Numer REGON3655962632021-12-27 do dziś
6. Numer NIP52137507852021-12-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEADZ MARKETING PARTNER II SPÓŁKA AKCYJNA2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3639912742021-12-27 do dziś
4. Numer KRS0000859849 2021-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 MZŁ2021-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM2021-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYLĘGA2021-12-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JERZY2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-12-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2021-12-27 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2021-12-27 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2021-12-27 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-12-27 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-27 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-12-27 do dziś
758 13 Z WYDAWANIE GAZET2021-12-27 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-27 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów