FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FHU KINGA ELIZA BIEŃKOWSKA I BARTOSZ BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000942102
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-12-27
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/14289/21/675]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FHU KINGA ELIZA BIEŃKOWSKA I BARTOSZ BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat JĘDRZEJOWSKI gmina JĘDRZEJÓW miejscowość JĘDRZEJÓW2021-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość JĘDRZEJÓW ulica UL. FELIKSA PRZYPKOWSKIEGO nr domu 44A kod pocztowy 28-300 poczta JĘDRZEJÓW kraj POLSKA 2021-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.10.2021 R., REP A 4953/2021, NOTARIUSZ JUSTYNA JASKÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PLANTY 13/8.2021-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-12-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale29.10.2021, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FHU KINGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 335698) W SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FHU KINGA ELIZA BIEŃKOWSKA I BARTOSZ BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FHU KINGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-12-27 do dziś
3. Numer w rejestrze0000335698 2021-12-27 do dziś
5. Numer REGON2603235692021-12-27 do dziś
6. Numer NIP65622977122021-12-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃKOWSKA2021-12-27 do dziś
2. ImionaELIZA LAURA2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃKOWSKI2021-12-27 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JACEK2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2021-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃKOWSKA2021-12-27 do dziś
2. ImionaELIZA LAURA2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃKOWSKI2021-12-27 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JACEK2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-12-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-12-27 do dziś
256 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-12-27 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2021-12-27 do dziś
456 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-12-27 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-12-27 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-27 do dziś
792 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2021-12-27 do dziś
847 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-27 do dziś
955 ZAKWATEROWANIE2021-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów