GETRESPONSE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000942075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-02-21
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/3630/22/790]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2022-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 192998251 NIP 95814689842022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGETRESPONSE SPÓŁKA AKCYJNA2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ARKOŃSKA nr domu 6 nr lokalu A3 kod pocztowy 80-387 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.12.2021 ROK, NOTARIUSZ FILIP SZULC NOTARIUSZ W GDAŃSKU, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.KAROLA SZYMANOWSKIEGO 12/17, REP. A NR 15634/20212022-01-03 do dziś
204.02.2022 ROK, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ W GDAŃSKU, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. UPHAGENA 21/3, REP. A NR 1538/2022, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY STATUT ORAZ PRZYJĘTO JEGO NOWE BRZMIENIE.2022-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-01-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale13.12.2021, PODMIOT POWSTAŁ W DRODZE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI GETRESPONSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000187388) UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13 GRUDNIA 2021 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: GETRESPONSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ FILIPA SZULCA NOTARIUSZA W GDAŃSKU, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 12/17, REP. A NR 15634/20212022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGETRESPONSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000187388 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON1929982512022-01-03 do dziś
6. Numer NIP95814689842022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5559840,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego1500000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji55598402022-01-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego5559840,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego450000,00 ZŁ2022-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002022-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii52818482022-01-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-03 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2779922022-01-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2022-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZADU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaSZYMON KAMIL2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaDANIEL FRANCISZEK2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSSOWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ SEWERYN2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABOWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
21. NazwiskoCZAUDERNA2022-01-03 do dziś
2. ImionaPIOTR STEFAN2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
31. NazwiskoSŁODOWICZ2022-01-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
41. NazwiskoGAJEWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRZYBKOWSKI2022-02-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WACŁAW2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-02-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2022-01-03 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2022-01-03 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2022-01-03 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-03 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2022-01-03 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-01-03 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-03 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-03 do dziś
961 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów