„SYNCHROGOP” MAREK CIESIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000942019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/33996/21/443]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SYNCHROGOP” MAREK CIESIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. FABRYCZNA nr domu 15 kod pocztowy 40-611 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.12.2021R. NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH MICHALEWICZ, PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA UL. DĄBRÓWKI 15/1, 40-081 KATOWICE REPERTORIUM A NR 10061/20212022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale14.12.2021, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW „SYNCHROGOP” MAREK CIESIELSKI SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 14.12.2021R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W OPARCIU O ART. ART. 562, 563 I 582 K.S.H.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„SYNCHROGOP” MAREK CIESIELSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000087997 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON2705107142022-01-03 do dziś
6. Numer NIP63402534822022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA BORUTA2022-01-03 do dziś
2. ImionaKSENIA ANNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA LENCZEWSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNCHROGOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666066382022-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000661293 2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA BORUTA2022-01-03 do dziś
2. ImionaKSENIA ANNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA LENCZEWSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2022-01-03 do dziś
227 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2022-01-03 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2022-01-03 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2022-01-03 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2022-01-03 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-01-03 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-01-03 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-01-03 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów