ENALPHA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000941985
Numer REGON: 386974289
Numer NIP: 6762585048
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-12-28
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/34611/21/638]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENALPHA SPÓŁKA AKCYJNA2021-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DWORSKA nr domu 1A nr lokalu 1U kod pocztowy 30-314 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.10.2021. NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A 5408/20212021-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-28 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-12-28 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-12-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale06.10.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ENALPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ ENALPHA SPÓŁKA AKCYJNA NA PODSTAWIE ART. 551 I NAST. KSH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 PODJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENALPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 06.10.2021 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZ W KRAKOWIE ROMANĘ GRUSKOŚ REP. A NR 5408/20212021-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENALPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-12-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000858868 2021-12-28 do dziś
5. Numer REGON3869742892021-12-28 do dziś
6. Numer NIP67625850482021-12-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego223000,00 ZŁ2021-12-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji22300002021-12-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2021-12-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego223000,00 ZŁ2021-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-12-28 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA AKCJI A2021-12-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii22299982021-12-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-12-28 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA AKCJI B2021-12-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12021-12-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneUPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI - 1 AKCJA IMIENNA2021-12-28 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA AKCJI C2021-12-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12021-12-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowanePOWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, W TYM PRZEWODNICZĄCEGO - 1 AKCJA IMIENNA2021-12-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-12-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, KTÓRYCH JEDNORAZOWO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ. W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH JEDNORAZOWA WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50,000,00 ZŁ SKŁADANYCH PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU NIE BĘDĄCEGO PREZESEM, KONIECZNIE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z PRZEZESEM2021-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKAL2021-12-28 do dziś
2. ImionaADAM2021-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUPCZAK2021-12-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-28 do dziś
21. NazwiskoBIELICKI2021-12-28 do dziś
2. ImionaJANUSZ2021-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-28 do dziś
31. NazwiskoRYŁKO2021-12-28 do dziś
2. ImionaJERZY2021-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-12-28 do dziś
226 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2021-12-28 do dziś
326 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2021-12-28 do dziś
427 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-12-28 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2021-12-28 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-12-28 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-28 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-12-28 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2021-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów