AQUA SPORT RUTKOWSKI, KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000941229
Numer REGON: 520751956
Numer NIP: 7393962187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2024-01-17
Sygnatura akt[RDF/577590/24/317]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA SPORT RUTKOWSKI, KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA2021-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina PURDA miejscowość KLEBARK MAŁY2021-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KLEBARK MAŁY nr domu 27B kod pocztowy 10-687 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2021-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.12.2021R.; 18.12.2021R. - ZMIENIONO §4 UST.2 I 4, §5 UST.3, §6 UMOWY SPÓŁKI2021-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2021-12-22 do dziś
2. ImionaKAROL TOMASZ2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2021-12-22 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2021-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2021-12-22 do dziś
2. ImionaKAROL TOMASZ2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2021-12-22 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-12-22 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów