HAPPY PACK SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-28 godz. 14:27:54
Numer KRS: 0000941153
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/35905/21/295]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2022-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3809015912022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHAPPY PACK SPÓŁKA AKCYJNA2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 31-109 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DNIA 10 GRUDNIA 2021 ROKU, NOTARIUSZ MAGDALENIA LEJMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9308/20212022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2022-01-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale10.12.2021, DNIA 10 GRUDNIA 2021 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEGO W KRAKOWIE PRZY PLACU NA GROBLACH NR 19 ODBYŁO NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ HAPPY PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, Z KTÓREGO NOTARIUSZ MAGDALENA LEJMAN SPORZĄDZIŁA AKT NOTARIALNY (REPETYTORIUM A NR 9308/2021) ZAWIERAJĄCY PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NA KTÓRYM NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 551 § 1, 562 ORAZ 563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, A TAKŻE ZGODNIE ZE SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW PRZEKSZTAŁCENIA OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA Z DNIA 2 LISTOPADA 2021 ROKU Z BADANIA PLANU PRZEKSZTAŁCENIA PRZYJĘTEGO PREZ ZARZĄD SPÓŁKI - HAPPY PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ - DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU STWIERDZĄCĄ JEGO POPRAWNOŚĆ I RZETELNOŚĆ, PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W HAPPY PACK SPÓŁKA AKCYJNA.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHAPPY PACK, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000743138 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON3809015912022-01-03 do dziś
6. Numer NIP68321013062022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji15000002022-01-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2022-01-03 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego150000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002022-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002022-01-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2022-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORYTO2022-01-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCHWICZ2022-01-03 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMORYTO2022-01-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
21. NazwiskoGUŁA2022-01-03 do dziś
2. ImionaJAKUB2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
31. NazwiskoPUZIO2022-01-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ŁUKASZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
41. NazwiskoLIS2022-01-03 do dziś
2. ImionaKAROLINA ALEKSANDRA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2022-01-03 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2022-01-03 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-01-03 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-01-03 do dziś
552 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2022-01-03 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2022-01-03 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-01-03 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-01-03 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów