HIGH LEAGUE BIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000940900
Numer REGON: 520805327
Numer NIP: 8442375089
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-12-29
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/14581/21/770]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2021-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH LEAGUE BIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2021-12-29 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-29 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWAŁKI gmina SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2021-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SUWAŁKI ulica UL. ALFREDA LITYŃSKIEGO nr domu 10B nr lokalu 21 kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2021-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu123.11.2021 R. W KN GABRIELI WALEWSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 5694/2021 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ; 07.12.2021 R. W KN GABRIELI WALEWSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 5938/2021 ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI;2021-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDELBIEV2021-12-29 do dziś
2. ImionaKHAZHBI2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2021-12-29 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDELBIEVA2021-12-29 do dziś
2. ImionaDIANA2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2021-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-12-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-12-29 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELSKI2021-12-29 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2021-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-12-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-12-29 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEWNICKA2021-12-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2021-12-29 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2021-12-29 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji10002021-12-29 do dziś
3. Wartość nominalna akcji50,00 ZŁ2021-12-29 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2021-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2021-12-29 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-12-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002021-12-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-12-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM KOMPLEMENTARIUSZOM DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.2021-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDELBIEV2021-12-29 do dziś
2. ImionaKHAZHBI2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDELBIEVA2021-12-29 do dziś
2. ImionaDIANA2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELSKI2021-12-29 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEWNICKA2021-12-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2021-12-29 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-12-29 do dziś
382 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2021-12-29 do dziś
490 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2021-12-29 do dziś
590 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2021-12-29 do dziś
693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2021-12-29 do dziś
793 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2021-12-29 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2021-12-29 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów