CUKIERNIA KUCZORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000940849
Numer REGON: 520754452
Numer NIP: 7891795535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/18207/22/592]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 78917955352021-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA KUCZORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ2021-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WRZEŚNIA2021-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WRZEŚNIA ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 17 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2021-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2021R. NOTARIUSZ IZABELA STASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI, REP. A NR 5600/20212021-12-22 do dziś
213.06.2022R; REP. A NR 3204/2022; NOTARIUSZ IZABELA STASZEWSKA - KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI (ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2022-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZORA2021-12-22 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW GRZEGORZ2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁ2021-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZORA-FIJAŁKOWSKA2021-12-22 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2021-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKIEWICZ2021-12-22 do dziś
2. ImionaADRIANNA MAGDALENA2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2021-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2021-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZORA2021-12-22 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW GRZEGORZ2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZORA-FIJAŁKOWSKA2021-12-22 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2021-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-12-22 do dziś
210 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2021-12-22 do dziś
346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2021-12-22 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2021-12-22 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-12-22 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-22 do dziś
747 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-22 do dziś
847 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2021-12-22 do dziś
910 52 Z PRODUKCJA LODÓW2022-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów