HEYEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000940780
Numer REGON: 520786340
Numer NIP: 5242930811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-04-20
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18939/22/64]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEYEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JÓZEFA MEHOFFERA nr domu 29 nr lokalu U2 kod pocztowy 03-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.20212021-12-21 do dziś
213.04.2022 R., § 5, § 62022-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURNEJKO2021-12-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17500 PLN2021-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACHOWICZ2021-12-21 do dziś
2. ImionaFILIP2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 PLN2021-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISŁAWEK2022-04-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2022-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2022-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURNEJKO2021-12-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACHOWICZ2021-12-21 do dziś
2. ImionaFILIP2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-12-21 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-12-21 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-12-21 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-21 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów