ELEKTRO-KLIM WAWRZYŃCZYK BERBECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-24 godz. 11:28:23
Numer KRS: 0000940716
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/28430/21/954]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELEKTRO-KLIM WAWRZYŃCZYK BERBECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOSTRZYN miejscowość STRUMIANY2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość STRUMIANY nr domu 16 kod pocztowy 62-025 poczta KOSTRZYN kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.12.2021R., REP. A NR 15223/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale07.12.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ELEKTRO-KLIM WAWRZYŃCZYK BERBECKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W STRUMIANACH W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: ELEKTRO-KLIM WAWRZYŃCZYK BERBECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 551 I N. KSH. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: ELEKTRO-KLIM WAWRZYŃCZYK BERBECKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W STRUMIANACH Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 15223/2021, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaELEKTRO-KLIM WAWRZYŃCZYK BERBECKI, SPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000887426 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON3613164332022-01-03 do dziś
6. Numer NIP77732487572022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYŃCZYK2022-01-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERBECKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZ-WAWRZYŃCZYK2022-01-03 do dziś
2. ImionaDOBROCHNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, PRZY CZYM KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYŃCZYK2022-01-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERBECKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPERZ-WAWRZYŃCZYK2022-01-03 do dziś
2. ImionaDOBROCHNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-01-03 do dziś
21. NazwiskoBYCZYŃSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JERZY2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-01-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2022-01-03 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2022-01-03 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2022-01-03 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-03 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-01-03 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2022-01-03 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-01-03 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2022-01-03 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów