A-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000940660
Numer REGON: 521030087
Numer NIP: 5223217727
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-04-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/19420/23/703]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2023-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 135A nr lokalu 7 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2023-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121/10/2021, KAROLINA GÓŹDŹ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 5727/20212022-01-19 do dziś
2DNIA 04.04.2023R., REP 622/2023, NOTARIUSZ MARTYNA KOPYCIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR.3 . PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI2023-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRZAKULOV2022-01-19 do dziś
2. ImionaMIRLAN2022-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800 ZŁ (TYSIĄC OSIEMSET ZŁOTYCH)2022-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLANUTIS2022-01-19 do dziś
2. ImionaSTASYS2022-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1900,00 ZŁ2022-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRZAKULOV2022-10-24 do dziś
2. ImionaMANSUR2022-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5300,00 ZŁ2022-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9000,00 ZŁ2022-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2022-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRZAKULOV2022-10-24 do dziś
2. ImionaMANSUR2022-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOGDANOVIČ2022-10-24 do dziś
2. ImionaTERESA2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-10-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2022-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2022-01-19 do dziś
222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2022-01-19 do dziś
338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2022-01-19 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-01-19 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2022-01-19 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2022-01-19 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-01-19 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-01-19 do dziś
933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2022-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów