CM RETKIŃSKA GŁADYSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000940625
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/33845/21/336]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCM RETKIŃSKA GŁADYSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. RETKIŃSKA nr domu 127 kod pocztowy 90-004 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118-11-2021 R., NOTARIUSZ MARTYNOWSKA SYLWIA, KANCELARIA W ŁODZI, REP. A 2513/20212022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TYBIE ART. 562 K.S.H., 563 K.S.H. W ZWIĄZKU Z ART. 581 K.S.H. I 582 K.S.H. ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18 LISTOPADA 2021 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA SYLWIĘ MARTYNOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A 2513/2021.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCM RETKIŃSKA GŁADYSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000455557 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON1015766962022-01-03 do dziś
6. Numer NIP72727887502022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAWROT2022-01-03 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADYSZ2022-01-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaMARCIN IRENEUSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM MEDYCZNE RETKIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1015662032022-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000452663 2022-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE JEST UPRAWNIONY DO SKAŁDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAWROT2022-01-03 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADYSZ2022-01-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaMARCIN IRENEUSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM MEDYCZNE RETKIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1015662032022-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000452663 2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2022-01-03 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-01-03 do dziś
386 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2022-01-03 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2022-01-03 do dziś
586 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2022-01-03 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-01-03 do dziś
746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2022-01-03 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-03 do dziś
947 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów