HEVI AS UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000940576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-05-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/20951/22/937]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2021-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEVI AS UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2021-12-20 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-20 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 135 kod pocztowy 00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu108.12.2021 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE SPÓŁKA CYWILNA, UL. GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA, REP. A NR 32953/20212021-12-20 do dziś
215.02.2022 R., REP. A NR 5166/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA- DARTEYRE SPÓŁKA CYWILNA, UL. GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA, W §6 STATUTU SPÓŁKI DOTYCHCZASOWE UST. 5 - UST. 12 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ UST. 6- UST. 13; PO UST. 4 DODAJE SIĘ NOWY UST. 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2022-03-07 do dziś
309.03.2022 R., REP. A NR 7873/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA- DARTEYRE SPÓŁKA CYWILNA, UL. GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA, W §6 STAUTU SPÓŁKI DOTYCHCZASOWE UST. 6 - UST. 13 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ UST. 7 - UST. 14, PO UST. 5 DODAJE SIĘ NOWY UST. 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFAROWICZ2021-12-20 do dziś
2. ImionaADAM2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-20 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2021-12-20 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAS UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868437882021-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000855490 2021-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2021-12-20 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji3000002021-12-20 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2021-12-20 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego75000,00 ZŁ2021-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2021-12-20 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2021-12-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3000002021-12-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, TJ.: 1) KOMPLEMENTARIUSZ ADAM SZAFAROWICZ; 2) KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ AS UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI JEJ REPREZENTACJI OKREŚLONYMI W USTAWIE KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ W JEJ UMOWIE SPÓŁKI.2021-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFAROWICZ2021-12-20 do dziś
2. ImionaADAM2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAS UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868437882021-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000855490 2021-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-12-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-12-20 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-12-20 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-12-20 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-12-20 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-20 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-12-20 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-20 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów