WARTO RAZEM MEDICAL LABOR SECURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000940269
Numer REGON: 520733042
Numer NIP: 7831848096
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2024-06-06
Sygnatura akt[RDF/610568/24/813]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWARTO RAZEM MEDICAL LABOR SECURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PL. KOLEGIACKI nr domu 12A kod pocztowy 61-841 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17 GRUDNIA 2021 R., NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. PAMIĄTKOWEJ NUMER 2/6, REPERTORIUM A NUMER 11972/20212021-12-20 do dziś
220 STYCZNIA 2022 R. - REPERTORIUM A NUMER 767/2022 - ŁUKASZ SZYMON BOGUSIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WOJCIECHA RADTKE - KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY PAMIĄTKOWEJ NUMER 2/6 - ZMIENIONE: TYTUŁ DOKUMENTU; § 1 UST.1; § 1 UST. 2; § 1 UST. 3; § 3 UST. 2; § 3 UST. 9 ZD. 2; § 7 UST. 2 ZD. 3; § 8 UST. 1 - DODANE: W § 7 DODAJE SIĘ UST. 4 - USUNIĘTE § 8 UST. 2 - ZMIENIONE OZNACZENIE: § 8 UST. 3 PRZYBIERA OZNACZENIE § 8 UST. 2; § 8 UST. 4 PRZYBIERA OZNACZENIE § 8 UST. 3 - 20 STYCZNIA 2022 R. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2021-12-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale07.12.2021, BARTOSZ BILSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM BARTOSZ BILSKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (60-461 POZNAŃ, ULICA LWA TOŁSTOJA 25, NIP: 7791498200, REGON: 639528367) ZDECYDOWAŁ SIĘ NA PRZEKSZTAŁCENIE PROWADZONEGO PRZEZ SIEBIE W FORMIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POD FIRMĄ: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM BARTOSZ BILSKI, W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ - SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU - REPERTORIUM A NUMER 11969/2021 Z DNIA 7.12.2021 R. - KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. PAMIĄTKOWEJ 2/6. NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE.2021-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM BARTOSZ BILSKI; NIP 7791498200; REGON 639528367, —-2021-12-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, —-2021-12-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000000000 2021-12-20 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr—-2021-12-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILSKI2021-12-20 do dziś
2. ImionaBARTOSZ IMRE2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ2022-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEFIR2022-04-29 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2022-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ2022-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDVIEDIEV2022-04-29 do dziś
2. ImionaSERHII2022-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ2022-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 ZŁ2021-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDVIEDIEV2022-04-29 do dziś
2. ImionaSERHII2022-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEFIR2022-04-29 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2022-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILSKI2021-12-20 do dziś
2. ImionaBARTOSZ IMRE2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-12-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-12-20 do dziś
286 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2021-12-20 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-20 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-12-20 do dziś
587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2021-12-20 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2021-12-20 do dziś
786 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-12-20 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-12-20 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2023 okres OD 20.12.2021 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
2data złożenia 06.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.12.2021 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów