TAP CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000940188
Numer REGON: 520722950
Numer NIP: 9452251082
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2024-03-25
Sygnatura akt[RDF/587994/24/757]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAP CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DOBREGO PASTERZA nr domu 120B nr lokalu 34 kod pocztowy 31-416 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 LISTOPAD 2021 R. NOTARIUSZ KATARZYNA HAŚKO KANCELARIA NOTARIALNA KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA HAŚKO ANNA SKŁADZIEŃ NOTARIUSZE SP.C. W KRAKOWIE REPERTORIUM A NR 4525/20212021-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURCZYNOWSKI2021-12-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 ZŁ2021-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKSĘDOWSKI2021-12-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 ZŁ2021-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPABIS2021-12-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 ZŁ2021-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2021-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURCZYNOWSKI2021-12-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKSĘDOWSKI2021-12-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPABIS2021-12-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-12-17 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-12-17 do dziś
386 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2021-12-17 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-12-17 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-17 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-12-17 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-17 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2024 okres OD 17.12.2021 DO 31.12.20222024-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.12.2021 DO 31.12.20222024-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.12.2021 DO 31.12.20222024-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów