LA VOSTRA CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000939970
Numer REGON: 520712040
Numer NIP: 7272854872
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2024-05-08
Sygnatura akt[RDF/601124/24/387]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA VOSTRA CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2021-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. OLIMPIJSKA nr domu 7 nr lokalu 124 kod pocztowy 94-043 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z DNIA 15 GRUDNIA 2021 R., NOTARIUSZ WOJCIECH WILAMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, PRZY UL. ŚWIERKOWEJ 13A, REP A NR 3680/20212021-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2021-12-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500 ZŁ2021-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIORA2021-12-17 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JACEK2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500 ZŁ2021-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W SPRAWACH, GDZIE WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA BĄDŹ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W SPRAWACH, GDZIE WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA BĄDŹ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2021-12-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIORA2021-12-17 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JACEK2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-12-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-12-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-17 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-12-17 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-12-17 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-17 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-12-17 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2021-12-17 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-12-17 do dziś
949 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2023 okres OD 17.12.2021 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
2data złożenia 08.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów