CRANE NADROWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000939851
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/28377/21/944]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 389019423 NIP 60700911812022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCRANE NADROWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-01-03 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina CHODZIEŻ miejscowość CHODZIEŻ2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość CHODZIEŻ ulica UL. KS. KANONIKA JANA KSYCKIEGO nr domu 6B nr lokalu 1 kod pocztowy 64-800 poczta CHODZIEŻ kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu101.12.2021R., REP. A NR 14870/2021, NOTARIUSZ PIOTR PIECHOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHODZIEŻY, SPROSTOWANY 08.12.2021, REP. A NR 15205/2021, NOTARIUSZ PIOTR PIECHOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHODZIEŻY.2022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.12.2021R. W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ , NOTARIUSZ PIOTR PIECHOCKI, KANCERLARIA NOTARIALNA W CHODZIEŻY, REP. A NR 14870/2021.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCRANE NADROWSCY, SPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000902792 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON3890194232022-01-03 do dziś
6. Numer NIP60700911812022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADROWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADROWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji502022-01-03 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii502022-01-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADROWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADROWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-03 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2022-01-03 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-01-03 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-01-03 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów