LABORATORIUM MOWY A.P. BOROWIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000939704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518002/23/279]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM MOWY A.P. BOROWIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MŁOCARNI nr domu 2 kod pocztowy 02-967 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.12.20212021-12-16 do dziś
227.02.2022R. ZMIENIONO §42022-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2021-12-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JANINA2021-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2021-12-16 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2021-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-12-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 PLN2021-12-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 PLN2021-12-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 PLN2021-12-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2021-12-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JANINA2021-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOROWIEC HEREJ2022-03-15 do dziś
2. ImionaSYLWIA KATARZYNA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2022-03-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-03-15 do dziś
290 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2022-03-15 do dziś
390 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2022-03-15 do dziś
490 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2022-03-15 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2022-03-15 do dziś
659 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2022-03-15 do dziś
785 42 Z SZKOŁY WYŻSZE2022-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2023 okres OD 16.12.2021 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2021 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów