GPW DAI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000939595
Numer REGON: 520722469
Numer NIP: 5272981687
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2024-04-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/18978/24/953]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGPW DAI SPÓŁKA AKCYJNA2023-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KSIĄŻĘCA nr domu 4 kod pocztowy 00-498 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-02-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GPWDAI.PL2024-02-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GPWDAI.PL2024-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.10.2021; ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA BUGAJSKA, ZASTĘPCA MAGDALENY WITKOWSKIEJ; KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WITKOWSKA, UL. SZARA 14 LOK. 15, 00-420 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 6946/20212021-12-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2022, REP. A NR 16282/2022, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, 00-362 WARSZAWA, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEGO DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I PRZYJĘCIE NOWEJ BĘDĄCEJ JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM STATUTU SPÓŁKI.2023-02-10 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.06.2023, REP. A NR 7823/2023, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL GAŁCZYŃSKIEGO 4, 00-362 WARSZAWA, ZMIANA TREŚCI PAR. 6 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI2024-02-15 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.12.2023, REP. A NR 15544/2023, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL GAŁCZYŃSKIEGO 4, 00-362 WARSZAWA, ZMIANA TREŚCI §6 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI2024-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-16 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-12-16 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0120219842023-02-10 do dziś
4. Numer KRS0000082312 2023-02-10 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2023-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 ZŁ2024-04-11 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1600002024-04-11 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2021-12-16 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego160000,00 ZŁ2024-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-12-16 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-12-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002021-12-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-12-16 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2024-02-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002024-02-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2024-02-15 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2024-04-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002024-04-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2024-04-11 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-12-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2023-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2023-05-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2023-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANECKI2023-05-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ2023-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIĄTEK2023-02-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-10 do dziś
21. NazwiskoZAWISTOWSKI2023-02-10 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MICHAŁ2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-10 do dziś
31. NazwiskoZĄBKIEWICZ2023-02-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIGURSKI2024-02-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JANUSZ2024-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2024-02-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2023-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2023-02-10 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2023-02-10 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2023-02-10 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2023-02-10 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-02-10 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2023-02-10 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-02-10 do dziś
873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2023-02-10 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2023-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2023 okres OD 21.10.2021 DO 31.12.20222023-08-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 21.10.2021 DO 31.12.20222023-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.10.2021 DO 31.12.20222023-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.10.2021 DO 31.12.20222023-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów