A.DROSIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000939511
Numer REGON: 520690108
Numer NIP: 5732931580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/547663/23/642]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.DROSIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2021-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. SZCZECIŃSKA nr domu 23A kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2021-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.11.2021R.2021-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROSIK2021-12-16 do dziś
2. ImionaANETA MARTA2021-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYOLO LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3651534592021-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000632187 2021-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-12-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2021-12-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2021-12-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2021-12-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROSIK2021-12-16 do dziś
2. ImionaANETA MARTA2021-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2021-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2023 okres OD 16.12.2021 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2021 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów