GRZYBKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000939456
Numer REGON: 520685248
Numer NIP: 7123428087
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/19954/22/772]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYBKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 36 kod pocztowy 20-002 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.12.20212021-12-15 do dziś
202.08.2022, REP A NR 5746/2022, NOTARIUSZ PAWEŁ MRÓZ KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL CHOPINA 17/4, DODANY § 5 UST 2 I 32022-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOCKI2021-12-15 do dziś
2. ImionaMARCIN GRZEGORZ2021-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 PLN2021-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAKOWSKI2021-12-15 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAKUB2021-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 PLN2021-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONTARZ2021-12-15 do dziś
2. ImionaERYK KRYSTIAN2021-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 PLN2021-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2021-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOCKI2021-12-15 do dziś
2. ImionaMARCIN GRZEGORZ2021-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAKOWSKI2021-12-15 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAKUB2021-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONTARZ2021-12-15 do dziś
2. ImionaERYK KRYSTIAN2021-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-12-15 do dziś
293 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-12-15 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-15 do dziś
446 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-12-15 do dziś
510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2022-08-31 do dziś
620 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2022-08-31 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-08-31 do dziś
810 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów