ENERGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000939264
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-06-18
Sygnatura akt[RDF/390338/22/228]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PIOTRA BOROWEGO nr domu 45 nr lokalu 9 kod pocztowy 30-215 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-12-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMICHAL.E.TRZECIAK@GMAIL.COM2021-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.12.20212021-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2021-12-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ EDWARD2021-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24500 ZŁ2021-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2021-12-14 do dziś
2. ImionaBARBARA KATARZYNA2021-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10500 ZŁ2021-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego35000,00 ZŁ2021-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2021-12-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ EDWARD2021-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-12-14 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-12-14 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-12-14 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-12-14 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2022 okres OD 07.12.2021 DO 31.12.20212022-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów