TAOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000938882
Numer REGON: 520677622
Numer NIP: 7792533424
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-09-13
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/16157/23/957]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2023-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. MARKA KOTAŃSKIEGO nr domu 6 nr lokalu A.1.18.1 kod pocztowy 10-166 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2023-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.20212021-12-14 do dziś
231-05-2023 R., ZMIANA § 1, § 3, § 5, § 6, § 10, § 152023-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROŻNY2023-09-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2023-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2023-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROŻNY2023-09-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2023-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2021-12-14 do dziś
290 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2021-12-14 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-12-14 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-14 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-12-14 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2021-12-14 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-12-14 do dziś
855 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2021-12-14 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów