BPM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000938599
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-12-10
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/12739/21/433]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat MOGILEŃSKI gmina DĄBROWA miejscowość DĄBROWA2021-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA ulica UL. SZKOLNA nr domu 2 kod pocztowy 88-306 poczta DĄBROWA kraj POLSKA 2021-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123-11-2021R., NOTARIUSZ MAGDALENA HERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA HERNACKA BARTOSZ HERNACKI NOTARIUSZE S.C. W BYDGOSZCZY, REP. A 592/2021 26-11-2021R., NOTARIUSZ MAGDALENA HERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA HERNACKA BARTOSZ HERNACKI NOTARIUSZE S.C. W BYDGOSZCZY, REP. A 649/2021 ZMIANA § 2, § 7. UST. 1, § 8 UST. 1 PKT 4, § 9, § 12 UST. 1 PKT 12021-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBAŁA2021-12-10 do dziś
2. ImionaMAURYCY2021-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-12-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-12-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-12-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2021-12-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2021-12-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2021-12-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMIEŃSKI2021-12-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-12-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-12-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-12-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2021-12-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2021-12-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2021-12-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2021-12-10 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2021-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-12-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-12-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-12-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2021-12-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2021-12-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2021-12-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5205253552021-12-10 do dziś
4. Numer KRS0000934714 2021-12-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2021-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5205253552021-12-10 do dziś
4. Numer KRS0000934714 2021-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-12-10 do dziś
223 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2021-12-10 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-12-10 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-12-10 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-12-10 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-12-10 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-12-10 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-12-10 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów