FUTURITI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000938556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2022-02-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3779/22/784]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2022-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 369130981 NIP 67625427022022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFUTURITI SPÓŁKA AKCYJNA2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO nr domu 69 kod pocztowy 30-393 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@FUTURITI.PL2022-01-03 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://FUTURITI.PL2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104-11-2021, NOTARIUSZ MAGDALENA JAKUBOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI NATALIA BIELIŃSKA, MAGDALENA JAKUBOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, NR REP. A 6251/20212022-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2022-01-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale04.11.2021, PRZEKSZTAŁCENIE FUTURITI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4 LISTOPADA 2021 R. - NOTARIUSZ MAGDALENA JAKUBOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP A NR 6251/20212022-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFUTURITI, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000710151 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON3691309812022-01-03 do dziś
6. Numer NIP67625427022022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002022-01-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty100000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE IMIENNE SERII A2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002022-01-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane100000 AKCJI SERII A O NUMERACH OD 000001 DO 100000 UPRZYWILEJOWANE SĄ CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI IMIENNEJ ODPOWIADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, AKCJE TE UPRZYWILEJOWANE SĄ CO DO DYWIDENDY TAK, ŻE KAŻDEJ AKCJI IMIENNEJ PRZYSŁUGUJE O POŁOWĘ WYŻSZA DYWIDENDA NIŻ AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANEJ2022-01-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2022-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPIARZ2022-01-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLEPIARZ2022-01-03 do dziś
2. ImionaANNA LUIZA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
21. NazwiskoNOWAK CHRZĄSZCZYK2022-01-03 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
31. NazwiskoHAJEC2022-01-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2022-01-03 do dziś
226 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2022-01-03 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2022-01-03 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2022-01-03 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-03 do dziś
647 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-03 do dziś
747 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-01-03 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-01-03 do dziś
958 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów