„TJT” ŻAK I SPÓŁKA. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-24 godz. 11:28:23
Numer KRS: 0000937423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/8944/21/370]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072383746 NIP 93723177902022-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TJT” ŻAK I SPÓŁKA. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-01-03 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-01-03 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2022-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. WĘGLOWA nr domu 27 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu129.10.2021R., AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 2574/2021, NOTARIUSZ JOANNA GOŁĘBIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY ULICY PARTYZANTÓW 632022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale29.10.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: „TJT” ŻAK I SPÓŁKA. SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ POD FIRMĄ: „TJT” ŻAK I SPÓŁKA. SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.10.2021 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ, ZAWARTEJ PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ GOŁĘBIEWSKĄ, AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.10.2021 R., NOTARIUSZ JOANNA GOŁĘBIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PARTYZANTÓW 63 W BIELSKU-BIAŁEJ, REPERTORIUM „A” NUMER 2574/2021.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„TJT” ŻAK I SPÓŁKA. SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-01-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000218596 2022-01-03 do dziś
5. Numer REGON0723837462022-01-03 do dziś
6. Numer NIP93723177902022-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2022-01-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻ2022-01-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002022-01-03 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport150000,00 ZŁ2022-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-01-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002022-01-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI POWIERZA SIĘ KOMPLEMENTARIUSZOWI TOMASZOWI ŻAKOWI. POZOSTALI KOMPLEMENTARIUSZE SĄ WYŁĄCZENI OD PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ TOMASZ ŻAK. POZOSTALI KOMPLEMENTARIUSZE SĄ POZBAWIENI PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2022-01-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2022-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-01-03 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-01-03 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-01-03 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-01-03 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-01-03 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2022-01-03 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-01-03 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-01-03 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów