BOTO DESIGN MRÓZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000936315
Numer REGON: 520596600
Numer NIP: 9372739611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-12-01
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/9836/21/821]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTO DESIGN MRÓZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina BUCZKOWICE miejscowość RYBARZOWICE2021-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBARZOWICE ulica UL. WILKOWSKA nr domu 968 kod pocztowy 43-378 poczta RYBARZOWICE kraj POLSKA 2021-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.11.20212021-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZEK2021-12-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RYSZARD2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBIŃSKA2021-12-01 do dziś
2. ImionaLUCYNA WIESŁAWA2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-12-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 PLN2021-12-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 PLN2021-12-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 PLN2021-12-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-12-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZEK2021-12-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RYSZARD2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-12-01 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2021-12-01 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-12-01 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-12-01 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-12-01 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-12-01 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2021-12-01 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2021-12-01 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów