BOO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000936224
Numer REGON: 520602080
Numer NIP: 9930685095
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-09-05
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/11482/22/860]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA SPÓŁKA AKCYJNA2021-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2021-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 27 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2021-12-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZARZAD@E-BOO.PL2021-12-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.E-BOO.PL2021-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.10.2021, NOTARIUSZ PIORT SUMARA KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, REPERTORIUM A NUMER 6700/2021 24.11.2021 R., NOTARIUSZ PIOTR SUMARA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, REP. A NR 7436/2021, WYKREŚLENIE §9 UST. 42021-12-02 do dziś
2UCHWAŁĄ NZA Z DNIA 30.12.2021 ZMIENIONO PARAGRAF 24 STATUTU PRZEZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA, ZAPROTOKOŁOWANO PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA SUMARĘ, REPERTORIUM A NUMER 8250/2021.2022-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-12-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2500000,00 ZŁ2021-12-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2502021-12-02 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10000,00 ZŁ2021-12-02 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2500000,00 ZŁ2021-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-12-02 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiIMIENNE SERIA A2021-12-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2502021-12-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-12-02 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-12-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU A W RAZIE WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEWIERSKI2022-09-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ MATEUSZ2022-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBORYCZKO2021-12-02 do dziś
2. ImionaWACŁAW2021-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-02 do dziś
21. NazwiskoGONTASZEWSKI2021-12-02 do dziś
2. ImionaJERZY2021-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-02 do dziś
31. NazwiskoGLANC2021-12-02 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2021-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2021-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2021-12-02 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2021-12-02 do dziś
339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2021-12-02 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-12-02 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-12-02 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-12-02 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-02 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-12-02 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów