INSTYTUT ROZWOJU OSOBOWOŚCI PERSONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000935547
Numer REGON: 520596540
Numer NIP: 9542833936
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/24714/22/938]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU OSOBOWOŚCI PERSONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2021-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. SZARYCH SZEREGÓW nr domu 28 kod pocztowy 40-750 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2021-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.2021 NOTARIUSZ JOANNA TACZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. BAŻANTÓW 6C/8, REP. A NR 6643/20212021-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale03.11.2021, KATARZYNA GRAD PRZEKSZTAŁCIŁA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ INSTYTUT ROZWOJU OSOBOWOŚCI „PERSONA” KATARZYNA GRAD W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ INSTYTUT ROZWOJU OSOBOWOŚCI PERSONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNYCH ORAZ ART. 584(1) I NASTĘPNYCH USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. PODSTAWĘ PRZEKSZTAŁCENIA STANOWIŁO OŚWIADCZENIE KATARZYNY GRAD - PRZEDSIĘBIORCY PRZEKSZTAŁCANEGO, Z DNIA 3.11.2021 R. ZŁOŻONE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO NA ZASADACH ART. 584(7) ORAZ 584(9) K.S.H. AKT NOTARIALNY Z DN. 03.11.2021R. REP. A 6640/2021 W KN W KATOWICACH , NOTARIUSZ JOANNA TACZEWSKA2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORNIOK2022-10-11 do dziś
2. ImionaMAREK2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ2022-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JESTUPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELIŃSKA2022-10-11 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPELIŃSKI2022-10-11 do dziś
2. ImionaDAWID2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-10-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2021-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-01 do dziś
285 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2021-12-01 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-12-01 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-12-01 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2021-12-01 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-01 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-12-01 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-01 do dziś
972 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów