BOKEH CHMIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000934959
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-12-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/56025/21/113]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOKEH CHMIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RADZIWIE nr domu 5 nr lokalu 173 kod pocztowy 01-164 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.11.2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA SIEDLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7262/20212021-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale18.11.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BOKEH SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 Z 18.11.2021 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BOKEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBJĘTEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ SIEDLECKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 7262/20212021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOKEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000584795 2021-12-01 do dziś
5. Numer REGON3629632352021-12-01 do dziś
6. Numer NIP52727495422021-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2021-12-01 do dziś
2. ImionaJAKUB SEBASTIAN2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKA2021-12-01 do dziś
2. ImionaMARIA BARBARA2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-12-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW POSIADA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2021-12-01 do dziś
2. ImionaJAKUB SEBASTIAN2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKA2021-12-01 do dziś
2. ImionaMARIA BARBARA2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-12-01 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-12-01 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-12-01 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-12-01 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-12-01 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-12-01 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-12-01 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-12-01 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów