INTECH TECHNICAL DOCUMENTATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000934884
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-01-04
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/23/22/853]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECH TECHNICAL DOCUMENTATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JAŚKOWA DOLINA nr domu 84 kod pocztowy 80-286 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.20212021-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEBANEK2021-11-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 250,00 ZŁ2021-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2021-11-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 250,00 ZŁ2021-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEHRING2021-11-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ALEKSANDER2021-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 250,00 ZŁ2021-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOROWSKI2021-11-26 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2021-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 250,00 ZŁ2021-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-26 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0010918322021-11-26 do dziś
4. Numer KRS0000618907 2021-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 600,00 ZŁ2021-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego35000,00 ZŁ2021-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEBANEK2021-11-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2021-11-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOROWSKI2021-11-26 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2021-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-11-26 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2021-11-26 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2021-11-26 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2021-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów