NARZYM WIND FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000934422
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3653/22/635]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNARZYM WIND FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LWOWSKA nr domu 19 kod pocztowy 00-660 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.2021 R.2021-11-24 do dziś
205.01.2022 R., REP. A NR 42/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁA NUMER 5 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O UCHYLENIU DOTYCHCZASOWEGO I PRZYJĘCIU NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI, 12.05.2022 R., REP. A NR 8544/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁA NUMER 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE UCHWAŁY NUMER 5 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 5.01.2022 POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2022-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaACCIONA ENERGY POLAND GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1474470692022-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000525430 2022-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRZEDMIOTOWA OSOBA, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2022-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALGIANI2022-06-03 do dziś
2. ImionaKLAUS2022-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASO CANABATE2022-06-03 do dziś
2. ImionaJORGE2022-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERRÁN AZANZA2022-06-03 do dziś
2. ImionaMARÍA2022-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-11-24 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-11-24 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-11-24 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-11-24 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-24 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-11-24 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-11-24 do dziś
827 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-06-03 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów