ARTERIAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000934393
Numer REGON: 520514328
Numer NIP: 7393961963
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-12-16
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/15861/21/502]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTERIAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2021-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. TOWAROWA nr domu 20 B kod pocztowy 10-417 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2021-12-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTERIAMED.OLSZTYN@GMAIL.COM2021-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.2021 R.2021-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORZYCH2021-11-24 do dziś
2. ImionaMARIOLA BARBARA2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 PLN2021-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKA2021-11-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BOGUSŁAWA2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 PLN2021-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2021-11-24 do dziś
2. ImionaSZYMON MATEUSZ2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 PLN2021-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŁOWSKI2021-11-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ADAM2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 PLN2021-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORZYCH2021-11-24 do dziś
2. ImionaMARIOLA BARBARA2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKA2021-11-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BOGUSŁAWA2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2021-11-24 do dziś
2. ImionaSZYMON MATEUSZ2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŁOWSKI2021-11-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ADAM2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2021-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-11-24 do dziś
278 30 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-11-24 do dziś
378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2021-11-24 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-24 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-11-24 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2021-11-24 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-11-24 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-11-24 do dziś
987 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2021-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów