EMPRESSIA.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000934343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2022-02-25
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/1080/22/647]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301403713 NIP 78720840692021-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRESSIA.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SKALNA nr domu 20 kod pocztowy 60-113 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2021, NOTARIUSZ NATALIA NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, NATALIA NIECEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ, REP. A NR 11256/20212021-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale15.11.2021, JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA EMPRESSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA NATALIĘ NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, NATALIA NIECEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 11256/20212021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEMPRESSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000808950 2021-12-01 do dziś
5. Numer REGON3014037132021-12-01 do dziś
6. Numer NIP78720840692021-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERCZAK2021-12-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ DOMINIK2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBERA2021-12-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI2021-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERCZAK2021-12-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ DOMINIK2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBERA2021-12-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-12-01 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-12-01 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-12-01 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-12-01 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-12-01 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów