BP INVEST PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000934278
Numer REGON: 520518898
Numer NIP: 6431776547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-11-24
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/25364/21/207]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP INVEST PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2021-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. BAŃGOWSKA nr domu 4 kod pocztowy 41-103 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2021-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.08.2021 R., NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK WOJDYŁO, MARCIN GREGORCZYK SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, REP. A NR 6122/2021. 12.10.2021 R., REP. A NR 7888/2021, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIENIONO § 112021-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO „PRINŻBUD-5” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2718278962021-11-24 do dziś
4. Numer KRS0000069751 2021-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2021-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaB.T.B. - INŻYNIERIA BUDOWNICTWO INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2403346502021-11-24 do dziś
4. Numer KRS0000254244 2021-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2021-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2021-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DZIAŁAJĄCY RÓWNOCZEŚNIE DWAJ PROKURENCI W RAMACH PROKURY ŁĄCZNEJ.2021-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIANOWSKI2021-11-24 do dziś
2. ImionaWITOLD ANDRZEJ2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOLOK2021-11-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2021-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-11-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-11-24 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-11-24 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-24 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-11-24 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-11-24 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-11-24 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-11-24 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-11-24 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów